KAKO NAJENOSTAVNEJE PREVERITI VELJAVNOST GRADBENEGA IN UPORABENGA DOVOLJENJA Z OBSTOJEČIM STANJEM

  1. Obvezni so originali: (Gradbeno dovoljenje in pečatena projektna dokumentacija),
  2. Na gradbenem dovoljenju je vedno citirana številka projekta in načrta, katere sestavni del je (projektna dokumentacija),
  3. Odprete najprej situacijo načrta in preverite pozicijo stavbe na parceli, (predvsem pomembna je skladnost odmikov od sosednjih parcel). Parcela mora biti v enaki obliki in velikosti, kot je navedena v projektu in GD. Sprememba parcelne številke je očitni znak, da so se na parceli dogajale sumljive spremembe, ki se ne bi smele (npr.: zmanjšanje velikosti gradbene parcele se je v veliko primerih spreminjala, npr. da je bila možna gradnja sosednjega objekta, katerega velikost ni ustrezala parametrom OPN, OPPN). S to spremembo, ki so si jo v veliko primerih dovolili predvsem investitorji in posledično geodeti je to parcelo s stavbo postavilo v stanje neskladne – nelegalne gradnje.
  4. Pregledate vse tlorise in jih enostavno z laserskim merilom preverite na terenu.
  5. Enako storite z višinami, ki so vedno navedene na prerezih. posebno pomembna sta višina slemena in višina kapi. Obenem tako lahko preverite še naklon strešine. Naklon strešine lahko preverite tudi z vodnim merilom, ki ima vgrajeno oko s fleksibilnimi stopinjami. Naklon strešin je v večini območij od 38 – do 45 stopinj razen v primestnih oziroma mestnih območjih, kjer je naklon pod 38 stopinj ali ravna streha striktno in nedvoumno dovoljena.

  1. TOREJ OBVEZNE PREVERITVE: 1. velikost parcele, 2. tlorisi skladni z izvedenim stanjem, 3. prerezi skladni z izvedenim stanjem, 4. naklon strehe, 5. namembnost mora biti popolnoma enaka. Vsakršno odstopanje od GD in projekta pomeni neskladno gradnjo. (Neskladna uporaba se pojavlja v večini primerov v mestnih območjih, kjer je še danes dovoljena največ dvostanovanjska gradnja).

7. ODSTOPANJ NI! ( Čeprav so dopustna odstopanja navedena v zakonu). Zakaj? Članek bom spisal v najkrajšem možnem času. ( BODITE PREVIDNI, NATANČNI, in izognili se boste velikim življenskim težavam!)