VZDRŽEVALNA DELA OBJEKTA

POD VZDRŽEVALNA DELA OBJEKTA SPADAJO NASLEDNJA DELA:
1
Dela v objektu
Sem med drugim spada: pleskanje, popravilo ali zamenjava ometov in poda, popravilo ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela in izvedba ali odstranitev lahkih nenosilnih sten.
2
Dela na ovoju objekta in zasteklitve
Sem med drugim spada: prenova fasade, zunanjega stavbnega pohištva in strešne kritine na način, da se s posegi bistveno ne odstopa od originalne zasnove objekta. Sem spada tudi vgradnja strešnih oken in izvedba frčad med nosilnimi konstrukcijskimi elementi, zasteklitev lož, balkonov, in zunanjih stopnišč, namestitev senčil, nepohodnega konzolnega nadstreška nad vhodom površine do 4 m2.
3
Inštalacijska vzdrževalna dela
Sem med drugim spada: popravilo ali zamenjava električnih in telekomunikacijskih vodov in napeljav in strelovodne zaščite ter vodovoda, kanalizacije, strojne opreme in dimovodnih naprav.
Sem med drugim spada tudi popravilo ali zamenjava priključkov.
4
Namestitev naprav in inštalacij v, na in ob objektu
Sem med drugim spada: namestitev novih naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode in razsvetljavo, tudi za izkoriščanje obnovljivih virov energije.
Sem med drugim spada tudi: namestitev novih električnih in telekomunikacijskih napeljav in strelovodne zaščite ter vodovoda, kanalizacije in strojne opreme za delovanje objekta, namestitev dimniških tuljav.
5
Dela v zvezi z vzdrževanjem odprtih površin ob objektu
Sem med drugim spada: izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo za ureditev dvorišča in vrta, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, ter izvedba nakladalnih ramp, klančin, dostopov in drugih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta.
6
Manjša dela na konstrukcijskih elementih objekta
Sem med drugim spada: vzdrževanje nosilnih konstrukcijskih elementov, zamenjava dotrajanih posameznih konstrukcijskih elementov, ki se nadomestijo z enakimi konstrukcijskimi elementi, in manjši inštalacijski preboji konstrukcijskih elementov, ki ne zmanjšujejo občutno njihove nosilnosti.
7
Druga vzdrževalna dela na gradbenih inženirskih objektih in drugi gradbeni posegi
Sem med drugim spada: vzdrževanje in popravilo konstrukcijskih elementov, zamenjava posameznih konstrukcijskih elementov, ki se nadomestijo z enakimi konstrukcijskimi elementi, vzdrževanje drugih delov objekta in njegove izboljšave.
1 Investitor mora zagotoviti, da vzdrževalna dela niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi, ter pridobiti mnenja oziroma soglasja in druga dovoljenja, če je to določeno z drugimi predpisi.