UPORABNO DOVOLJENJE

Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, lahko začnete uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Objekte je treba uporabljati v skladu z uporabnim in gradbenim dovoljenjem.

Uporabno dovoljenje za zahtevni objekt in objekt z vplivi na okolje se izda v posebnem ugotovitvenem postopku na podlagi opravljenega tehničnega pregleda.

Uporabno dovoljenje za objekte, ki niso objekti iz prejšnjega odstavka, se izda brez posebnega ugotovitvenega postopka in opravljenega tehničnega pregleda, na podlagi predložene dokumentacije in izjav pooblaščenih strokovnjakov. Pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja je popolna zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja. Upravni organ izda uporabno dovoljenje v 15 dneh od vložitve popolne zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.

Investitor lahko na lastno zahtevo pridobi uporabno dovoljenje na način, da se opravi tehnični pregled.

Če zaradi smrti udeležencev pri graditvi, starosti objekta ali drugih izjemnih okoliščin ni mogoče predložiti dokumentacije, s katero se dokazuje izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev iz gradbenega dovoljenja, se te lahko dokazujejo drugače. To potrdi udeleženec, ki izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu.

Če predpisi, ki urejajo varstvo okolja, določajo izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa, se pred izdajo uporabnega dovoljenja za objekt odredi poskusno obratovanje za obdobje, določeno s programom prvih meritev.

Projektant, nadzornik in izvajalec so za resničnost izjav kazensko, odškodninsko in disciplinsko odgovorni.

Če je predpisana pridobitev uporabnega dovoljenja, je to tudi pogoj za določitev hišne številke.

Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja

  Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja vložite pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Možni načini oddaje:

  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Pravna podlaga

pristojni organ