GRADBENO PRAVO – VODNIK

SPLOŠNA ZAKONODAJA

Obligacijski zakonik (OZ)
Opomba: Avtentična razlaga 631. člena Obligacijskega zakonika (OROZ631), stran 3007

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)

Zakon o meroslovju (ZMer-1)

Odredba o merskih enotah

Zakon o standardizaciji (ZSta)

Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti

Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU)

Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv)

Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo


JAVNO NAROČANJE

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

Uredba o zelenem javnem naročanju

Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju
Opomba: Podaljšanje uporabe, se še uporablja

Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja

Zakon o javnih financah (ZJF)

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju

Zakon o javnih skladih (ZJS-1)

Splošni pogoji poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja

Zakon o upravnih taksah (ZUT)

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

Drugi zakoni

Uredba o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

NEPREMIČNINE IN EVIDENTIRANJE

Stvarnopravni zakonik (SZP)

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

Uredba o podatkih registra nepremičnin

Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb

Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru

Pravilnik o vpisih v kataster stavb

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)

Pravilnik o zemljiški knjigi

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)

Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja

Pravilnik o evidenci trga nepremičnin

Pravilnik o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja

Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin

Pravilnik o posebnih enotah vrednotenja

Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)

Drugi zakoni

Pravilnik za izdelavo in potrditev etažnega načrta

Pravilnik o vrednotenju kmetijskih zemljišč komasacijskega sklada

Pravilnik o vsebini in načinu vodenje zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

Pravilnik o vodnem katastru

Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
Opombe:
– Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe: 1. 6. 2018
– 180. člen do vključno 185. člen ter 290. člen se začnejo uporabljati z dnem vzpostavitve informacijske rešitve za podporo evidentiranju gradbenih parcel stavb iz prvega odstavka 291. člena tega zakona. Četrti odstavek 75. člena in drugi odstavek 107. člena se začneta uporabljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega plana, regionalnega prostorskega plana ali akcijskega programa za izvajanje Strategije.

Uredba o prostorskem redu Slovenije

Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme

Pravilnik o elaboratu ekonomike

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)

Uredba o prostorskem informacijskem sistemu
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)

Pravilnik o prikazu stanja prostora

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)

Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 18. 6. 2011
– Delno podaljšanje uporabe (glej 42. člen ZKZ-C)

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)

Pravilnik o geodetskem načrtu

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP)

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)
Opomba: delno prenehal veljati

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)

Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI)

Navodilo za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture Republike Slovenije

Drugi zakoni

Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje

Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)Navodilo o evidentiranju in ocenitvi javnih površin ter izkazovanju stroškov, potrebnih za njihovo vzdrževanje

Navodilo o evidentiranju in ocenitvi javnih površin ter izkazovanju stroškov, potrebnih za njihovo vzdrževanje

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN PROMETNA POLITIKA

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI)

Drugi zakoni, smernice in strategije

Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove (MZI)

Smernice za pripravo Celostne prometne strategije (MZI)

Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih (MZI)

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost

Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030

Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odbori in odboru regij

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030

Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji (2015)

Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji – Končno poročilo o izvedbi čezmejne presoje

Akcijski program za alternativna goriva v prometu

LOKALNA SAMOUPRAVA

Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike

Zakon o državni upravi (ZDU-1)

Drugi zakoni

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Zakon o komunalnih dejavnostih (ZKD)

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)

Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)
Opomba: delno prenehal veljati

Drugi zakoni

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme

NOSILCI UREJANJA PROSTORA

Seznam mnenjedajalcev (državni, občinski)

GRADITEV

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
Opomba: peti odstavek 14. člena in četrti odstavek 23. člena ter 7. točka tretjega odstavka in četrta alineja sedmega odstavka 24. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.

Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov

Topografski ključ za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov

Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic

Seznam izdane tehnične smernice

RAZVRŠČANJE

Uredba o razvrščanju objektov

Tehnična smernica TSG-V-006:2018 – Razvrščanje objektov

OBVEZEN STANDARD:
SIST ISO 6707-1 – Stavbe in gradbeni inženirski objekti – Slovar – 1. del: Splošni izrazi

PRESOJANJE VPLIVOV NA OKOLJE

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega v okolje in načinu njegove priprave

Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje

Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave

BISTVENE ZAHTEVE:

MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

OBVEZNI STANDARDI:
SIST EN 1991 – Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije
SIST EN 1992 – Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij
SIST EN 1993 – Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
SIST EN 1994 – Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona
SIST EN 1995 – Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij
SIST EN 1998 – Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij
SIST EN 1999 – Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

VARNOST PRED POŽAROM

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)
Opomba: 30. člen in 5., 6. ter 7. točka prvega odstavka 61. člena se še uporabljajo do začetka uporabe predpisa iz osmega odstavka 29. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17) (glej 125. člen GZ).

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
Opombi:
– 15. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).
– Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 12/2013): Z dnem uveljavitve tega pravilnika (8.2.2013) prenehajo veljati 9., 11., 12., drugi, tretji in četrti odstavek 13. člena in 14. člen ter prilogi 1 in 3 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.

OBVEZNA STANDARDA:
SIST ISO 8421-1 – Požarna zaščita – Slovar – 1. del: Splošni izrazi in pojavi pri požaru
SIST ISO 6707-1 – Stavbe in gradbeni inženirski objekti – Slovar – 1. del: Splošni izrazi

Pravilnik o požarnem redu

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 122. člen GZ).

Pravilnik o požarnem varovanju

Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov

OBVEZNI STANDARDI:
SIST ISO 8421-4 – Požarna zaščita – Slovar – 4. del: Naprave in sredstva za gašenje požarov
SIST ISO 8421-7 – Požarna zaščita – Slovar – 7. del: Sredstva za odkrivanje in dušenje eksplozij
SIST ISO 8421-8 – Požarna zaščita – Slovar – 8. del: Izrazi, ki so specifični za gašenje požara, reševalne službe in ravnanje z nevarnimi snovmi
SIST ISO 8421-5 – Požarna zaščita – Slovar – 5. del: Nadzor dima
SIST ISO 8421-3 – Požarna zaščita – Slovar – 3. del: Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje
SIST ISO 8421-6 – Požarna zaščita – Slovar – 6. del: Evakuacija in sredstva za umik
SIST ISO 8421-2 – Požarna zaščita – Slovar – 2. del: Požarna zaščita konstrukcij
SIST 1013/96 Požarna zaščita – Varnostni znaki – Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara

Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij

Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge, na tirnih vozilih in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem
Opomba: Delno podaljšanje uporabe do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 113. člena ZVZelP-1 (glej 109. člen ZVZelP-1)

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (ReNPVNDN16–22)

Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (ZES)
Opomba: Delno prenehal veljati

Zakon o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)

Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki

Drugi zakoni

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav

OBVEZNA STANDARDA:
SIST EN 13501-1 – Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb – 1. del: Klasifikacija po podatkih iz preskusov odziva na ogenj
SIST EN 15287-1 – Dimniki – Projektiranje, vgradnja in pregled dimnikov – 1. del: Dimniki za ogrevalne naprave v netesnih prostorih

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti

Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov
Sprememba: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 83/2005): prenehajo se uporabljati 13., 14. in 24. do 38. člen Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.

Pravilnik o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih vrat ali loput
Opombe:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 25. 6. 1991
– Delno podaljšanje uporabe (glej 124. člen GZ).
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 83/2005): prenehajo se uporabljati 7. do 10. člen Pravilnika o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih vrat ali loput.

Pravilnik o reševalni in gasilski službi na javnem letališču

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
Opomba: člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).

Tehnična smernica N-003:2013 – Zaščita pred delovanjem strele

Pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje in izvajanje električnih postrojev v prostorih, kjer se dela z eksplozivi
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 25. 6. 1991
– Podaljšanje uporabe (glej 124. člen GZ)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
Opomba: člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).

Tehnična smernica TSG-N-002:2013 – Nizkonapetostne električne inštalacije

Tehnična smernica TSG-1-001: 2019 – Požarna varnost v stavbah

Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 Površine predpisane za intervencijo gasilcev

OBVEZEN STANDARD:
SIST DIN 14090 – Površine za gasilce na zemljišču

Smernica SZPV 204 – Požarnovarnostni odmiki med stavbami

Smernica SZPV 405-1 – Naprave za naravni odvod dima in toplote (NODT)

Smernica SZPV 405-2 – Naravni odvod dima iz stopnišč

Smernica SZPV 408 – Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Odredba o merilih za določanje povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti

HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica

Drugi zakoni

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
Opomba: 31. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).

OBVEZNI STANDARDI:
SIST EN 12097 – Prezračevanje stavb – Kanali – Zahteve za elemente kanalov za omogočanje vzdrževanja kanalskih sistemov
SIST DIN 1946-6 – Prezračevanje – 6. del: Prezračevanje stanovanj
SIST EN 12599 – Prezračevanje stavb – Preskusni postopki in merilne metode za predajo klimatskih in prezračevalnih sistemov

Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014
– Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)

OBVEZEN STANDARD:
SIST EN ISO 7726 – Ergonomija toplotnega okolja – Instrumenti za merjenje fizikalnih veličin (ISO 7726:1998)

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago
Opomba: 19. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).

OBVEZNI STANDARDI:
SIST DIN 18195-1 – Tesnjenje objektov – 1. del: Splošno, pojmi, namen posameznih vrst izolacije
SIST DIN 18195-2 – Tesnjenje objektov – 2. del: Materiali
SIST DIN 18195-3 – Tesnjenje objektov – 3. del: Zahteve za podlago in obdelava materialov (vgrajevanje)
SIST DIN 18195-4 – Tesnjenje objektov – 4. del: Tesnjenje pred talno vlago (kapilarna vlaga) in ponikajočo vodo, ki ne zastaja, na talne plošče in stene, dimenzioniranje in izvedba
SIST DIN 18195-5 – Tesnjenje objektov – 5. del: Tesnjenje pred nepritiskajočo vodo na stropne površine in v mokrih prostorih, dimenzioniranje in izvedba
SIST DIN 18195-6 – Tesnjenje objektov – 6. del: Tesnjenje pred pritiskajočo zunanjo vodo in pronicajočo vodo, ki zastaja, dimenzioniranje in izvedba
SIST DIN 18195-7 – Tesnjenje objektov – 7. del: Tesnjenje pred pritiskajočo notranjo vodo; dimenzioniranje in izvedba
SIST DIN 18195-8 – Tesnjenje objektov – 8. del: Tesnjenje dilatacijskih gibajočih stikov
SIST DIN 18195-9 – Tesnjenje objektov – 9. del: Preboji, prehodi, priključki in zaključki
SIST DIN 18195-10 – Tesnjenje objektov – 10. del: Zaščitne plasti in varovalni ukrepi
SIST EN ISO 10456 – Gradbeni materiali in proizvodi – Hidrotermalne lastnosti – Tabelirane računske vrednosti in postopki za določevanje nazivnih in računskih vrednosti toplotnih vrednosti (ISO 10456:2007)
SIST EN 1027 – Okna in vrata – Neprepustnost za vodo – Preskusna metoda
SIST EN ISO 7783 – Barve in laki – Ugotavljanje prepustnosti vodne pare – Metoda s čašo (ISO 7783:2018)
SIST EN 1062-3 – Barve in laki – Premazi in premazni sistemi za zunanjo zaščito zidov in betona – 3. del: Določevanje prehajanja (prepuščanja) tekoče vode
SIST EN 12208 – Okna in vrata – Neprepustnost za vodo – Klasifikacija

VARNOST PRI UPORABI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

OBVEZEN STANDARD:
SIST EN 689 – Izpostavljenost na delovnem mestu – Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov – Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o varnostnih znakih
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

OBVEZNA STANDARDA:
SIST EN 14255-2 – Merjenje in ocenjevanje izpostavljenosti oseb inkoherentnemu optičnemu sevanju – 2. del: Vidno in infrardeče sevanje svetlobnih virov na delovnem mestu
SIST EN 14255-1 – Merjenje in ugotavljanje izpostavljenosti oseb inkoherentnemu optičnemu sevanju na delovnem mestu – 1. del: Ultravijolično sevanje »umetnih« svetlobnih virov

Drugi zakoni

Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za dvigala (lifte)
Spremembe:
– Pravilnik o tehničnih normativih za dvigala na električni pogon za navpičen prevoz oseb in tovora (Ur. l. SFRJ, št. 16/86): Prenehajo veljati 1. do 196. člen, ter 213., 214. in 215. člen, razen 69. in 70. člena in petega odstavka 82. člena ter 91. in 162. člen Pravilnika o tehničnih ukrepih in pogojih za dvigala (lifte).
– Pravilnik o tehničnih normativih za dvigala na električni pogon za navpični prevoz tovora s kabino, v katero ni mogoč dostop ljudi (Ur. l. SFRJ, št. 55/87): Prenehajo veljati 197. do 212. člen Pravilnika o tehničnih ukrepih in pogojih za dvigala (lifte).

Pravilnik o varnosti dvigal

ZAŠČITA PRED HRUPOM

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah

Tehnična smernica TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah

VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Energetski zakon (EZ-1)

Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Uredba o obnovljivih virih energije v prometu

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Odredba za energijsko označevanje žarnic in sijalk za uporabo v gospodinjstvu
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)

Tehnična smernica TSG-01-004:2010 – Učinkovita raba energije

OBVEZEN STANDARD:
SIST EN 60598-2-22 – Svetilke – 2-22. del: Posebne zahteve – Svetilke za zasilno razsvetljavo

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014
– Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)

OBVEZEN STANDARD:
SIST EN ISO 7726 – Ergonomija toplotnega okolja – Instrumenti za merjenje fizikalnih veličin (ISO 7726:1998)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE)

Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS)

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah

OBVEZNI STANDARDI:
SIST EN 16475-1 – Dimovodne naprave – Oprema – 1. del: Dušilniki zvoka dimovodnih naprav – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 16475-4 – Dimovodne naprave – Oprema – 4. del: Dimovodne lopute – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 16475-6 – Dimovodne naprave – Oprema – 6. del: Čistilne odprtine – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 16475-7 – Dimovodne naprave – Oprema – 7. del: Dežne kape – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1443 – Dimovodne naprave – Splošne zahteve
SIST EN 15287-1 – Dimniki – Projektiranje, vgradnja in pregled dimnikov – 1. del: Dimniki za ogrevalne naprave v netesnih prostorih
SIST EN 15287-2 – Dimniki – Projektiranje, vgradnja in pregled dimnikov – 2. del: Dimniki za kurilne naprave, ki delujejo neodvisno od zraka v prostoru
SIST EN 15544 – Lončene peči – Dimenzioniranje

Drugi zakoni

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES)

OBVEZEN STANDARD:
SIST EN ISO 13789 – Toplotne značilnosti stavb – Toplotni koeficienti pri prenosu toplote in prezračevanju – Računska metoda (ISO 13789:2017)

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

Tehnična smernica TSG-1-004: 2010 – Učinkovita raba energije

UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV

Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI)

Konvencija o pravicah invalidov

Gradbeni zakon (GZ)
Opomba: 15. in 22. člen se nanašata na univerzalno ureditev.

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

OBVEZNI STANDARDI:
SIST ISO 21542 – Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja,
SIST 1186 – Talni taktilno vodilni sistem za slepe in slabovidne (ta standard je povzet v priročniku Z belo palico po mestu),
SIST EN 60118-4 Elektroakustika – Slušni pripomočki – 4. del: Sistemi z indukcijsko zanko za slušne pripomočke – Zahteve sistema

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

Drugi zakoni

Uredba o prostorskem redu Slovenije

Literatura in smernice

Z BELO PALICO PO MESTU – Priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema

Priročnik o dostopnosti objektov v javni rabi

Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij

Strateško načrtovanje dostopnosti

Univerzalna stanovanjska graditev

European standard EN 17210:2021, “Accessibility and usability of the built environment – Functional requirements”, and its two complementary Technical Reports, FprCEN/TR 17621, “Accessibility and usability of the built environment – Technical performance criteria and specifications”, and FprCEN/TR 17622 – standard je možno pogledati v pisarni Zavoda Dostop >>

Infrastruktura za pešce, Splošne usmeritve (Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, avgust 2017)

Univerzalna stanovanjska graditev, priročnik (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, november 2017)

Strateško načrtovanje dostopnosti, priročnik (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, november 2018)

TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

Smernica za trajnostno gradnjo

POSEBNE ZAHTEVE GLEDE NA DEJAVNOSTI

11000-STANOVANJSKE STAVBE:

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
Opomba: in 7. člen tega pravilnika se začneta uporabljati z vzpostavitvijo elektronske prijave in odjave začasnega prebivališča v skladu z drugim odstavkom 17. in 54. členom ZPPreb-1.

OBVEZEN STANDARD:
SIST ISO 9836 – Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Drugi zakoni

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

11300 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje

Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni in delajo v Republiki Sloveniji

12100-GOSTINSKE STAVBE

Zakon o gostinstvu (ZGos)

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov

Zakon o igrah na srečo (ZIS)

Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo

Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih

Odredba o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo

Drugi zakoni

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

12200-POSLOVNE IN UPRAVNE STAVBE

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP)

Zakon o sodiščih (ZS)

Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč

12300 TRGOVSKE STAVBE IN STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI

Zakon o trgovini (ZT-1)

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti

Obrtni zakon (ObrZ)

Drugi zakoni

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja oziroma druge pravne osebe, katerih dejavnost je promet sredstev za varstvo rastlin na debelo in drobno
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 4. člen UZITUL)

Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 21. člen ZTZPUS-1)

Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev

Oskrbne postaje

Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi

12500-INDUSTRIJSKE IN SKLADIŠČNE STAVBE

12510 Industrijske stavbe

Proizvodnja hrane

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin

Pravilnik o tehničnih prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti izpolnjevati laboratoriji za izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO)

Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in o zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih za posamezni razred

Drugi zakoni

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil

Pravilnik o prilagoditvi določenih higiensko tehničnih zahtev za mlečno predelovalne obrate na planinah

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora

Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov za opravljanje javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin

Pravilnik o zaščiti rejnih živali

Pravilnik o pogojih glede objektov in opreme pri reji kokoši nesnic in piščancev za prirejo mesa

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pripustne postaje, in postopku njihove registracije

Proizvodnja zdravil in fitofarmacevtskih sredstev

Pravilnik o proizvodnji zdravil

Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, ki dajejo zdravila v promet oziroma ki preskušajo in kontrolirajo zdravila, ki se uporabljajo v veterini
Spremembe:
– Pravilnik o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, Ur. l. RS št. 75/00, 1/04
Zgornji pravilnik se preneha uporabljati v delu, ki se nanaša na pogoje za promet.
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane, Ur. l. RS št. 22/00

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)

Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja oziroma druge pravne osebe, katerih dejavnost je proizvodnja sredstev za varstvo rastlin

126-STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

Živalski vrtovi

Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru

Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu

12620 Muzeji, arhivi, knjižnice

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

Vrtci

Zakon o vrtcih (ZVrt)

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah

Drugi zakoni

Uredba o varnosti igrač

Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev

Osnovne šole

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Drugi zakoni

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji

Srednje šole

Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
Opomba: 16. člen se uporablja do 1. septembra 2018.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod

Visoke šole

Zakon o visokem šolstvu (ZVis)

Izobraževanje odraslih

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1)

Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih

Drugi zakoni

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja

Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 12. 1. 2017
– Se še uporablja

Varstvo odraslih

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

Zdravstvo

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 17. 12. 2017
– Delno podaljšanje uporabe (glej 47. člen ZZDej-K)

Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu

Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti 
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 17. 12. 2017
– Delno podaljšanje uporabe (glej 47. člen ZZDej-K)

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)

Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb

Pravilnik – neuradno prečiščeno besedilo 2 (feb. 2011)

Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Drugi zakoni

Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji

Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in kadrov v zavodih za zdravstveno varstvo ter o načinu, postopku in rokih za izpolnitev pogojev za verifikacijo zavodov za zdravstveno varstvo

Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in kadrov v zavodih v naravnih zdraviliščih

Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije

Pravilnik o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za delo reševalne službe

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev

Pravilnik o pogojih za opravljanje zdravilske dejavnosti

Seznam izdane tehnične smernice

Tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti

Zvezek 1 – Zdravstveni objekti (bolnišnica, zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo)

Zvezek 2 – Bolnišnica

Zvezek 3 – Zdravstveni dom

Zvezek 4 – Zavod za zdravstveno varstvo

Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1)

Pravilnik o skladiščenju, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in krvnih pripravkov
Opomba: Do izdaje podzakonskih predpisov Zakona o preskrbi s krvjo (Ur.l. RS, št. 104/06) se uporablja ta pravilnik, kolikor ni v nasprotju z navedenim zakonom.

Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo

Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost

Odredba o higiensko-tehničnih ukrepih, ki so obvezni za delovne organizacije, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in prometom krvi in krvnih derivatov
Opomba: Do izdaje izvršilnih predpisov Zakona o preskrbi s krvjo se uporablja ta izvršilni predpis, kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.

Veterina

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev

Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi

Pravilnik o prilagoditvi določenih higiensko tehničnih zahtev za mlečno predelovalne obrate na planinah

Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pripustne postaje, in postopku njihove registracije

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije

Pravilnik o pogojih za odobritev organizacije za zbiranje, pridobivanje, pripravo shranjevanje in presajanje živalskih zarodkov

Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)

Pravilnik o pogojih za izvajanje postopkov na živalih

Pravilnik o zaščiti živali med prevozom

Pravilnik o zaščiti rejnih živali

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, ki dajejo zdravila v promet oziroma ki preskušajo in kontrolirajo zdravila, ki se uporabljajo v veterini
Spremembi:
– Pravilnik o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, Ur. l. RS št. 75/00, 1/04
Zgornji pravilnik se preneha uporabljati v delu, ki se nanaša na pogoje za promet.
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane, Ur. l. RS št. 22/00

Lekarniška dejavnost

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1)

Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti

Pravilnik o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni
Opomba: Določbe III. in IX. poglavja se začnejo uporabljati 1. januarja 2023.

Pravilnik o pogojih za opravljanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 27. 1. 2017
– Se še uporablja.

Pravilnik o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

Pravilnik o proizvodnji zdravil

Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopkih ugotavljanja teh pogojev

Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)

Pravilnik o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki

12650-STAVBE ZA ŠPORT

Zakon o športu (ZŠpo-1)

Pravilnik o vodenju razvidov na področju športa

Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)

Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih

Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih

Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih

Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih

OBVEZNI STANDARDI:
SIST DIN 19643-1 – Priprava vode za plavalne bazene in kopeli – 1. del: Splošne zahteve
SIST EN 13451-1 – Oprema za plavalne bazene – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode za opremo, vgrajeno v javne plavalne bazene
SIST EN 13451-2 – Oprema za plavalne bazene – 2. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za lestve, stopnice in ročaje
SIST EN 13451-4 – Oprema za plavalne bazene – 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za startne bloke
SIST EN 13451-5 – Oprema za plavalne bazene – 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za plavalne in ločene proge
SIST EN 1069-1 – Vodni tobogani – 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode

12700-DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

Pravilnik o normativih za izgradnjo in opremljenost policijskih prostorov za pridržanje

21100-CESTE

Zakon o cestah (ZCes-1)

Uredba o kategorizaciji državnih cest

Pravilnik o projektiranju cest
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 4. 2011
– Delno podaljšanje uporabe (glej 125. člen ZCes-1)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30)

Pravilnik o kolesarskih povezavah

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice

Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)
Opomba: 8. člen se začne uporabljati 1. junija 2019

Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

Zakon o cestninjenju (ZCestn)

Uredba o cestninskih cestah in cestnini

Drugi zakoni

Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil
Opomba: Kolikor ni v nasprotju z določbami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in drugimi predpisi, se ta pravilnik še naprej uporablja.

Tehnična smernica TSC 03.341:2011 Krožna križišča. – Direkcija Republike Slovenije za ceste

Avtobusne postaje in postajališča

Pravilnik o avtobusnih postajališčih

Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj
Opomba: Neveljaven predpis, ki se še uporablja.

Infrastruktura za pešce

Splošne usmeritve – Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, avgust 2017

Infrastruktura za kolesarje

Pravilnik o kolesarskih površinah

Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih

Navodila za projektiranje kolesarskih površin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, junij 2012

Planinske poti

Zakon o planinskih poteh (ZPlanP)

Uredba o vsebini evidence o planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in vodenja

Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti

Pravilnik o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti

Pravilnik o kategorizaciji planinskih poti

Pravilnik o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti

21200 ŽELEZNIŠKE PROGE

Zakon o železniškem prometu (ZZelP)

Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi

Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)

Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 16. 6. 2018
– Delno podaljšanje uporabe do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 113. člena ZVZelP-1 (glej 109. člen ZVZelP-1)

Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge, na tirnih vozilih in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 16. 6. 2018
– Delno podaljšanje uporabe do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 113. člena ZVZelP-1 (glej 109. člen ZVZelP-1)

Pravilnik o skupnih varnostnih kazalnikih

Pravilnik o nivojskih prehodih

Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog
Opomba: Delno podaljšanje uporabe do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 113. člena ZVZelP-1 (glej 109. člen ZVZelP-1)

OBVEZEN STANDARD:
SIST EN 1793-1 – Protihrupne ovire za cestni promet – Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti – 1. del: Karakteristike, značilne za absorpcijo zvoka pri razpršenem zvočnem polju

21300 LETALIŠKE STEZE

Zakon o letalstvu (ZLet)

Pravilnik o letališčih

Pravilnik o vojaških letališčih, vzletiščih in heliportih  

Pravilnik o vzletiščih

21500 PRISTANIŠČA, PLOVBNE POTI, PREGRADE IN JEZOVI TER DRUGI VODNI OBJEKTI

Pomorski zakonik (PZ)

Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
Opomba: Novi Priloga 1 in Priloga 2 se v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/48 in 799/50, obe k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2025, v delu, ki se nanaša na parc. št. 805/4, k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2028 (glej 4. člen Uredbe o spremembah – Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 51/21)).

Odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pristanišča za varnost plovbe in varen privez plovil

Pravilniki o potniških ladjah

22000-CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ELEKTROENERGETSKI VODI

Cevovodi

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območju njihovih varovalnih pasov
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014
– Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)

OBVEZEN STANDARD:
SIST EN 1775 – Oskrba s plinom – Plinovod za stavbe – Najvišji delovni tlak do vključno 5 bar – Funkcionalna priporočila

Elektroenergetski vodi

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV

Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014
– Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)

Komunikacijska omrežja

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)

Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov

Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih

24100-OBJEKTI ZA ŠPORT, REKREACIJO IN PROSTI ČAS

Smučišča

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1)

Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč

Žičniške naprave

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO)

Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb

Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb

Pravilnik o evidencah žičniških naprav za prevoz oseb in subjektih, ki vplivajo na varnost obratovanja

Strelišča

Zakon o orožju (ZOro-1)

Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja

Zunanja kopališča

Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda

Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda

Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda

24200-DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

Pokopališča

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej)

Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti

Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)

Pravilnik o pokopališkem redu na vojnih grobiščih

Otroška igrišča

Splošne zahteve za igrala – Povzetek (Slavko Rudolf )

STANDARD:
SIST EN 1176 – Standardi za zunanja igrala

Odlagališča odpadkov

Uredba o odlagališčih odpadkov

Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

GRADNJA

GRADBENO IZVAJANJE

Posebne gradbene uzance 2020 (Gospodarska zbornica Slovenije)

Pravilnik o gradbiščih

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)

Pravilnik o varnosti strojev
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 21. člen ZTZPUS-1)

Zakon o rudarstvu (ZRud-1)
Opomba: 1. junija 2018 se preneha uporabljati 92. člen v delu, ki se nanaša na obveznost določanja načina uporabe nekovinske mineralne surovine v izreku gradbenega dovoljenja (glej 125. člen GZ).

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 10. 8. 2010
– Podaljšanje uporabe (glej 155. člen ZRud-1)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 10. 8. 2010
– Podaljšanje uporabe (glej 155. člen ZRud-1)

Drugi zakoni

UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS UL EU L 88, 4.4.2011

Uredba – Najnovejša prečiščena različica

Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov

Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacija ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

VARSTVO PRI DELU

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
Sprememba: Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 41/2004) – v Uredbi prenehajo veljati določbe, ki se nanašajo na obveznost investitorja, da v zahtevi za dovoljenje za gradnjo po predpisih o graditvi objektov pri napravah in objektih, za katere ni treba izvesti presojo vplivov na okolje po določbah ZVO, posreduje strokovno oceno o izpolnjevanju pogojev glede emisij ali ravnanja z odpadki.

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
Opombi:
– Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 10. 8. 2010
– Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 155. člen ZRud-1 in 82. člen ZVZD-1)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Pravilnik o varnosti strojev
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 21. člen ZTZPUS-1)