Stavbe zgrajene po letu 1998

Za stavbo zgrajeno po letu 1998 je možno pridobiti Uporabno dovoljenje le, če je stavba zgrajena skladno z gradbenim dovoljenjem.
Dimenzije stavbe morajo biti popolnoma skladne z GD (odstopanj novi gradbeni zakon ne dovoljuje) in raba objekta mora biti v skladu z GD. Če je v stanovanjski stavbi izvedeno 5 stanovanj, v GD pa so zasnovana 3 stanovanja pridobitev UD (Uporabnega dovoljenja) ni možna. Potrebno bi bilo pridobiti novo GD, šele nato je možno pridobivanje uporabnega dovoljenja. V tem primeru gre za legalizacijo objekta, če je možna? Najprej bi bilo potrebno naročiti Lokacijsko informacijo, če je možna izvedba večstanovanjske stavbe oziroma 5 stanovanjske stavbe.
Poleg tega glavnega pogoja je potrebno ponovno izdelati vse gradbene načrte vključno z geodetskim posnetkom (predvsem zaradi kontorle skladnosti pozicije objekta na gradbeni parceli. Šele na podlagi teh meritev in priprave projektne in dokazne dokumentacije je možno 80% oceniti možnost legalizacije po lokacijskih pogojih ter skladnost z izvedenim stanjem. Predvsem so pri takšnih legalizacijah težave pri skladnosti s faktorji zazidanosti, izrabe, zelenih površin in odmikih od sosednjih parcel.

V vsakem primeru je dobro, da stanovalci takšnega objekta čimprej uredijo vse do uporabnega dovoljenja in vpisa v kataster stavb.
Glede na to da je v stavbi 5 stanovanj, težko pride do soglasja vseh lastnikov za izvedbo le tega, tudi zaradi finančnega vidika izvedbe legalizacije.
Težava pa se z leti veča, ker se običajno odloči za prodajo ali zamenjavo stanovanja vedno več lastnikov vendar ne pride do soglasij.

Novi gradbeni zakon ima sicer več možnosti legalizacij z dovoljenimi odstopanji, vendar so ta odstopanja tako majhna, da je
legalizacija objektov zgrajenih po letu 1998 praktično nemogoča.