Slovar pojmov iz zakona o gradnji objektov

Za lažje razumevanje kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje in kdaj zadošča zaprositev za lokacijsko informacijo, si najprej poglejmo nekaj osnovnih pojmov iz  Zakona o graditvi objektov (ZGO-1)

Gradnja novega (manj zahtevnega) objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. (na lastno odgovornost investitorja tudi že po dokončnosti – ko še ne poteče 8 dnevni rok za pritožbe).

Za gradnjo enostavnega objekta gradbeno dovoljenje ni potrebno, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo (izda jo občina), iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in je njegova velikost, način gradnje in odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s pravili. Na tem mestu naj omenimo, da se bo za to sprejel poseben pravilnik, ki pa ga za sedaj še ni. Do tedaj veljajo še vedno določbe občinskih predpisov, kar pa pomeni, da je situacija različna od občine do občine.

Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled.

Manj zahteven objekt je stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov ne presega 5.000 m3 in ni višja od 10 metrov, merjeno od terena do kapi in tisti gradbeni inženirski objekt.

Enostavni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno – tehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje; enostavni objekti se razvrščajo na pomožne objekte, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in urbano opremo.

Pomožni objekt je objekt za lastne potrebe, ki služi izboljšavi bivalnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin,ograja, ki omejuje dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo zemljišče, pomožni infrastrukturni objekt, ki predstavlja del gospodarske javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali del druge javne infrastrukture oziroma omrežja v javni rabi ali priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje inpomožni kmetijsko-gozdarski objekt, s pomočjo katerega se opravlja dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva.

Začasni objekt je enostavni objekt, narejen v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavi samo za čas trajanja takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja.

Vadbeni objekt je enostavni objekt, namenjen športu in rekreaciji na prostem, kot so nogomet, odbojka, rokomet, tenis, golf, vzletišča za zmaje, ultralahka letala in druga podobna športna vzletišča, rekreacijsko jahanje, kolesarjenje, trim steze in druga podobna športna oziroma rekreacijska igrišča na prostem, kakor tudi enostavni objekt, namenjen vajam za zaščito in reševanje, vojaškemu vadišču in podobno pod pogojem, da se s takšnim objektom ne spreminja vodnih in reliefnih značilnosti.

Spominsko obeležje je konstrukcijsko enostaven kip, plošča ali drugačen spomenik, namenjen obeležitvi zgodovinskega, kulturnega ali kakšnega drugega pomembnega dogodka oziroma za prireditev.

Urbana oprema so enostavno premakljivi objekti oziroma predmeti, s pomočjo katerih se zagotavlja namenska raba javnih površin.

Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave.

Nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani.

Dokazilo o pravici graditi na določenem zemljišču oziroma rekonstruirati objekt:
To dokazilo predstavlja zemljiškoknjižni izpisek oz. listina, na podlagi katere je mogoč vpis lastninske pravice oz. služnostne pravice v zemljiško knjigo v primeru gradnje infrastrukturnih objektov. Izpisek ali listina morata biti v izvirniku ali overjeni kopiji.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:
Vsebina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora v vsakem načrtu, v odvisnosti od vrste načrta obsegati splošni del, tehnično poročilo, projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno, risbe in posebne elaborate oziroma tehnične študije, če jih zahtevajo posebni predpisi (v nadaljnjem besedilu: študije). Vsebino posameznih delov projekta podrobneje določa Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije.

Soglasja prizadetih organov in organizacij:
Soglasja se morajo pridobiti za izdajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja ter enotnega dovoljenja za gradnjo. Potrebna so naslednja soglasja: elektroenergetsko soglasje, soglasje za vodovodni priključek, soglasje za prikljućčitev kanalizacije, Telekomovo soglasje (pri izdaji gradbenega dovoljenja) ter geološko poročilo o nosilnosti tal in načinu temeljenja novogradnje.

Oprostitev plačila upravne takse:
Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike. Invstitor mora kot dokazilo, kaj se šteje za mlado družino priložiti poročni list oz. potrdilo o skupnem gospodinjstvu ter rojstni list za otroke.

Lokacijska dokumentacija ali izvleček iz prostorskega izvedbenega načrta: 
V primerih, da se nameravani objekt nahaja na območju, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji ali s še veljavnim urbanističnim redom oz. zazidalnim načrtom iz 82. člena ZUN, predloži investitio lokacijsko dokumentacijo, v ostalih primerih pa zadostuje izvleček iz prostorskega izvedbenega načrta.

Osnovni podatki o namenu in zmogljivosti nameravanega objekta, naprave ali drugega posega v prostor:
Navesti je potrebno namen objekta, tlorisno velikost, stažnost, streho, višino slemena, oblikovanje fasade, strehe in zaključkov, členitev objekta in balkonov, namen in zmogljivost po etažah, ter komunalne priključke.