Inšpekcijski ukrepi pri nedovoljeni gradnji

Nelegalna gradnja

V primeru nelegalne gradnje pristojni gradbeni inšpektor odredi, da se gradnja takoj ustavi ter da se že zgrajeni objekt ali del objekta v določenem roku na stroške kršitelja odstrani. Pri tem zahteva vzpostavitev prejšnjega stanja, če ta ni mogoča pa odredi sanacijo zemljišča na stroške zavezanca.

Neskladna gradnja

V primeru neskladne gradnje, pristojni gradbeni inšpektor gradnjo ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja. Za spremenjeno gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je inšpektor odredil ustavitev gradnje, mora investitor zaprositi v roku enega meseca po izrečenem ukrepu. V primeru, da tega ne stori ali če pristojni upravni organ njegovo zahtevo zavrne, gradbeni inšpektor odredi rušenje dela objekta, ki je bil zgrajen v nasprotju z obstoječim gradbenim dovoljenjem in vzpostavitev stanja, ki je opredeljen v veljavnem gradbenem dovoljenju.

V primeru, da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem, vendar pa se uporablja v nasprotju z določili tega dovoljenja, pristojni gradbeni inšpektor prepove uporabo objekta ali njegovega dela, dokler lastnik ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja in novega uporabnega dovoljenja, iz katerih izhaja taka možnost uporabe objekta. Tudi tu mora investitor za spremenjeno gradbeno in uporabno dovoljenje zaprositi v roku enega meseca od izrečenega ukrepa. V nasprotnem primeru ali če upravni organ njegovo prošnjo zavrne ali zavrže, odredi gradbeni inšpektor vzpostavitev stanja, ki je opredeljen v veljavnem gradbenem in uporabnem dovoljenju.

Nevarna gradnja

V primeru nevarne gradnje, pristojni gradbeni inšpektor ustavi gradnjo ali prepove uporabo objekta. Investitorju naloži, da v določenem roku opravi vzdrževalna dela na objektu, objekt obnovi ali ga odstrani, na lastne stroške.

Nelegalni kop

Če gradbeni inšpektor pride na sled nelegalnemu kopu, odredi, naj investitor na zemljišču vzpostavi prejšnje stanje, če to ni mogoče, pa naj ga drugače ustrezno sanira. V primeru, da investitorja ni mogoče odkriti, pade obveznost sanacije na lastnika zemljišča, na katerem je nelegalni kop.