Gradbena dokumentacija

Lokacijska informacija
Lokacijsko informacijo, na podlagi uradnih evidenc, izdaja občina na območju na katerem je zemljišče. Izda se v skladu s predpisi o upravnem postopku, proti plačilu upravne takse.

Pridobitev soglasij
Soglasje je potrditev pristojnega soglasodajalca, da je projektna dokumentacija izdelana v skladu s pogoji, ki jih je predhodno opredelil za njeno izdelavo.

Projektna dokumentacija

Zahteve in postopek za izdajo projektne dokumentacije potrebne za različna dovoljenja pri gradnji ali obnovi objektov.

Gradbeno dovoljenje
Gradbeno dovoljenje je osnovno dovoljenje, ki omogoča gradnjo objekta. Predstavitev postopkov in pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja, trajanja veljavnosti, itd.

Sprememba namembnosti

Kaj pomeni sprememba namembnosti in kakšni so pogoji za njeno izvedbo. Kaj pomeni sprememba rabe in kakšni so pogoji za spremembo.

Uporabno dovoljenje
Objekt je dovoljeno uporabljati, ko pridobi uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, dovoli začetek uporabe objekta.